Latar
Belakang |

Produk |
Activiti |
Perkara
   Halal  |

Resipi|
Lawatan|
Info
Kesihatan|

Penyelidikan |
Hubungi
Kami

ENGLISH  |  B.MELAYU  |  中文版

Gardenia Bakeries (KL) Sdn Bhd (139386-X)
Gardenia Sales & Distribution Sdn Bhd (184776-H)
Bakers Maison (M) Sdn Bhd (700548-A)
Millif Industries Sdn Bhd (397190-A)
secara kolektif dikenali
“Gardenia”

Tarikh : 15.02.2014

NOTIS DATA PRIVASI

Pelanggan dan Pembekal yang dihormati,

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau "PDPA" yang berkuatkuasa pada 15 November 2013 bertujuan untuk melindungi data peribadi individu (sebagaimana yang ditakrifkan dalam PDPA 2010) yang berada dalam milikan pihak ketiga. PDPA mengawal pemprosesan data peribadi di Malaysia dan memerlukan kami untuk memberitahu anda mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan data peribadi anda yang sedang diproses, atau yang akan dikumpulkan dan diproses oleh kami selanjutnya.

Oleh itu, kami ingin memaklumkan anda bahawa data peribadi yang anda berikan kepada Gardenia dalam urusan peribadi atau perniagaan anda dengan Gardenia digunakan atau boleh digunakan, antara lain, bagi maksud yang berikut (jika berkenaan): -

 • Untuk mematuhi Akta Syarikat 1965;
 • Bagi aktiviti pemasaran dan promosi Kumpulan kami termasuk tetapi tidak terhad kepada menjalankan penyelidikan, tinjauan pasaran, analisis trend dan penyediaan maklumat untuk tujuan pengiklanan;
 • Untuk penghantaran produk dan penyediaan perkhidmatan kami untuk perniagaan anda dan / atau syarikat anda;
 • Untuk bertindak balas kepada pertanyaan anda, pertanyaan, komen dan maklum balas yang dikemukakan oleh syarikat / perniagaan anda;
 • Untuk pemprosesan pesanan dan permohonan yang dikemukakan oleh syarikat / perniagaan anda;
 • Untuk menjalankan kewajipan berhubung dengan mana-mana perjanjian atau kontrak dengan syarikat / perniagaan anda dengan kami;
 • Untuk pemprosesan bil dan pembayaran;
 • Bagi pengauditan dan analisis statistik;
 • Untuk menjalankan siasatan latar belakang dan rujukan pekerja bagi mengesahkan maklumat yang diberikan kepada kami (ini adalah hanya untuk tujuan permohonan pemprosesan kredit yang diterima daripada pelanggan perdagangan yang meminta kredit);
 • Untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan; dan
 • Lain-lain tujuan yang sah seperti yang ditentukan oleh Gardenia.

Anda bersetuju bahawa Gardenia boleh memproses, mendedahkan atau menggunakan maklumat anda menurut Polisi Privasi kami di bawah. Sila ambil perhatian bahawa apabila anda memberikan butiran anda kepada kami, anda akan dianggap mempunyai pengetahuan dan bersetuju untuk terikat dengan terma-terma Polisi Privasi kami.

Polisi Privasi

Gardenia akan menganggap segala maklumat yang diterima oleh kami tentang anda sebagai sulit dan rahsia. Kami mungkin mendedahkan maklumat yang anda anggap sulit kepada pihak ketiga (termasuk sama ada di Malaysia atau di luar negara) tetapi tidak terhad kepada syarikat pemilik Gardenia, syarikat induk langsung atau tidak langsung, anak-anak syarikat, bersekutu, yang berkaitan dan syarikat yang berhubungan dan juga anak-anak syarikat mereka, bersekutu dan syarikat-syarikat tempatan dan antarabangsa ("Kumpulan"), ejen, kontraktor, rakan kongsi, pengiklan, perunding, pengendali rangkaian, mana-mana pihak penguatkuasaan peraturan atau institusi kewangan yang berkaitan, mengikut mana yang berkenaan, mana-mana orang lain yang diberi tugas penyimpanan rahsia kepada Gardenia, dan mana-mana pemegang serah hak atau pemindah hak Gardenia untuk menggunakan, mendedahkan, memegang, memproses, mengekalkan atau memindahkan Data Peribadi untuk dan bagi pihak Gardenia.

Kami tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat yang kami simpan tentang anda kepada orang lain kecuali:

 1. apabila dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang;
 2. di mana ia adalah perlu untuk berbuat demikian bagi menyelesaikan transaksi dengan anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa pembekalan barang-barang dan perkhidmatan; atau
 3. atas permintaan atau dengan kebenaran anda.

Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, anda mungkin mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat yang kami simpan tentang anda, atau mempunyai maklumat yang tidak tepat diperbetulkan. Sila hantar notis bertulis kepada Gardenia menunjukkan perkara yang sama melalui pos berdaftar atau e-mel ke alamat berkenaan yang digariskan di bawah "Maklumat Hubungan" dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat ini. Anda bersetuju bahawa kami boleh memproses, mendedahkan atau menggunakan mana-mana maklumat yang kami simpan tentang anda di lokasi di Malaysia atau di luar Malaysia bagi maksud yang dijangkakan dalam notis ini.

Kami boleh menyimpan dokumen bagi pihak anda dalam format elektronik atau digital selama 7 tahun. Jika anda ingin kami memusnahkan atau membuang rakaman dokumen, kami tidak mampu untuk memusnahkan salinan dokumen yang tersimpan di dalam cakera keras atau di mana-mana sistem lain di mana data itu disimpan hanya untuk tujuan pemulihan bencana.

Pindaan Polisi Privasi

Gardenia akan mengkaji semula dasar privasi dari semasa ke semasa dan membuat perubahan yang perlu mengikut perubahan dalam undang-undang atau operasi.

Maklumat Perhubungan

Kami boleh dihubungi:

melalui emel:pdpa-marketing@gardenia.com.my ( untuk Jabatan Pemasaran)
pdpa@gardenia.com.my ( Untuk Jabatan Jualan & Lain-lain Jabatan)
melalui pos :Gardenia Bakeries (KL) Sdn Bhd
Untuk Kumpulan Syarikat Gardenia
Lot 3 Jalan Pelabur 23/1
40300 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan

Nota: Sekiranya berlaku percanggahan antara versi Bahasa Inggeris Notis Privasi ini dan versi Bahasa Malaysia dan Mandarin, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.


Copyright@(2004-2014) Gardenia Bakeries (KL) Sdn. Bhd. (139386 X) All Rights Reserved. | [WebMaster]